Με το Νόμο 4387/2016 ψηφίστηκαν αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ με την εγκύκλιο…

Για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 35 (τριάντα πέντε) ετών  προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς…

Ο νόμος 3454/2006 στο άρθρο 6 ορίζει ότι: «Πολύτεκνοι είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν…

ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Οι τρόποι κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ρυθμίζονται από τον Κώδικα…

Με την υπ’ αριθμ. 15/01-06-2016 εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την…

Όταν αναφερόμαστε στον όρο «μισθωτής» εννοούμε το άτομο / εταιρία που νοικιάζει έναν χώρο ο…

Με το παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστεί όσο γίνεται καλύτερα το ζήτημα της στράτευσης…