Με την από 05-07-2017 γνωμοδότησή του, ο Συνήγορος του Πολίτη, πολύ ορθά διαπίστωσε ότι η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης και πλέον του ΕΦΚΑ, εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών πολιτών και Ελλήνων πολιτών ως προς τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα προστατευόμενα μέλη – τέκνα…

Με το Νόμο 4387/2016 ψηφίστηκαν αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ με την εγκύκλιο 7/2016 του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, η οποία βασίζεται στον ανωτέρω νόμο, ρυθμίστηκαν οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για να χορηγηθεί στους ηλικιωμένους το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους υπερήλικες, δηλαδή σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 67 τους…

Για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 35 (τριάντα πέντε) ετών  προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς της υπόλοιπης στρατιωτικής θητείας τους μετά από υπηρεσία πραγματικής θητείας 20 ημερών. Για να είναι αυτό δυνατό θα πρέπει οι υπόχρεοι προς στράτευση να καταβάλλουν εφάπαξ ή τμηματικά το ποσό της εξαγοράς της θητείας τους, το οποίο αντιστοιχεί σε 810…

Ο νόμος 3454/2006 στο άρθρο 6 ορίζει ότι: «Πολύτεκνοι είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα τεσσάρων τουλάχιστον ζώντων τέκνων που τα απέκτησαν από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή νόμιμα υιοθετημένα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες…

ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Οι τρόποι κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ρυθμίζονται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με τους Ν. 4251/2014 και Ν. 4332/2015. Όσοι διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα (και όχι μπλε βεβαίωση) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος, τότε μπορούν να αιτηθούν την κτήση της Ελληνικής…

Με την υπ’ αριθμ. 15/01-06-2016 εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εξαγορά ημερών ασφάλισης (ένσημα) για τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν λάβει μπλε βεβαίωση για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ καθορίστηκε το σύνολο των ημερών ασφάλισης (ένσημα) που απαιτούνται για την πλήρη ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη και την ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείας τους, αλλά και…

Όταν αναφερόμαστε στον όρο «μισθωτής» εννοούμε το άτομο / εταιρία που νοικιάζει έναν χώρο ο οποίος είναι ιδιοκτησία άλλου ατόμου, ο οποίος λέγεται «εκμισθωτής», είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη. Ο χώρος αυτός ονομάζεται «μίσθιο» ενώ το ενοίκιο που συμφωνήθηκε ονομάζεται «μίσθωμα». Από την σχέση αυτή προκύπτουν και για τα δύο μέρη τόσο δικαιώματα…

Με το παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστεί όσο γίνεται καλύτερα το ζήτημα της στράτευσης των αντρών οι οποίοι απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα 
είτε με πολιτογράφηση είτε λόγω φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο. Υποχρεούνται λοιπόν οι άντρες αυτοί να υπηρετήσουν την θητεία τους ως εξής: Για τους μέχρι πρότινος αλλογενείς αλλοδαπούς: -όσοι αποκτούν την Ελληνική υπηκοότητα μέχρι…

© 2018 Emi Zaimi. Made by rainbyte.studio. Report a website issue here. v18.01.27

logo-footer