Ο νόμος 3454/2006 στο άρθρο 6 ορίζει ότι: «Πολύτεκνοι είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα τεσσάρων τουλάχιστον ζώντων τέκνων που τα απέκτησαν από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή νόμιμα υιοθετημένα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες…

© 2018 Emi Zaimi. Made by rainbyte.studio. Report a website issue here. v18.01.27

logo-footer