ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Οι τρόποι κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ρυθμίζονται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με τους Ν. 4251/2014 και Ν. 4332/2015. Όσοι διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα (και όχι μπλε βεβαίωση) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος, τότε μπορούν να αιτηθούν την κτήση της Ελληνικής…

Με το παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστεί όσο γίνεται καλύτερα το ζήτημα της στράτευσης των αντρών οι οποίοι απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα 
είτε με πολιτογράφηση είτε λόγω φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο. Υποχρεούνται λοιπόν οι άντρες αυτοί να υπηρετήσουν την θητεία τους ως εξής: Για τους μέχρι πρότινος αλλογενείς αλλοδαπούς: -όσοι αποκτούν την Ελληνική υπηκοότητα μέχρι…

© 2018 Emi Zaimi. Made by rainbyte.studio. Report a website issue here. v18.01.27

logo-footer