Κατωτέρω σας παραθέτουμε το υπόμνημα που υπέβαλλε η οργάνωση ΑΡΩΓΗ στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρει ο νέος νόμος που πρόκειται να ψηφιστεί στη βουλή τις επόμενες μέρες καθώς και το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (video):

Το άνω νομοσχέδιο μετά βεβαιότητας θα φέρει πολλές και σημαντικές αλλαγές στο Μεταναστευτικό Δίκαιο, όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, για τον λόγο αυτό, η Οργάνωση «ΑΡΩΓΗ» παραθέτει ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία συνεδριάζει σήμερα την 27η Απριλίου του έτους 2018, τις εξής παρατηρήσεις και τις προτάσεις της σχετικά με το άνω σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής:

Η Οργάνωση «ΑΡΩΓΗ» συντάσσεται με τις εξής προτεινόμενες μεταβολές:

-Την αυξημένη χρονική ισχύ και την μη μεταβολή του ποσού του παραβόλου κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής του άρθρου 31 του Σχεδίου Νόμου, αφού η άδεια διαμονής που θα εκδίδεται βάσει του άνω σχεδίου νόμου, θα έχει ισχύ τριών ετών και το παράβολό της θα κοστίζει 300€, ενώ η αντίστοιχη άδεια που χορηγείται σήμερα είναι ισχύος δύο ετών με παράβολο κατάθεσης αίτησης ύψους 300€.

-Την εξίσωση του θεσμού του γάμου με τον θεσμό της καταχωρημένης / αποδεδειγμένης συμβίωσης, αλλά και την επιπρόσθετη αλλαγή που προκύπτει από αυτό, δηλαδή την μεταφορά της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας για την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση της άδειας διαμονής ως συντρόφου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει και στην ταχύτητα της έκδοσης της άδειας διαμονής.

-Επίσης, θεωρούμε θετική μεταβολή την δυνατότητα που θα παρέχεται στους αλλοδαπούς γονείς, οι οποίοι δεν έχουν κανένα έγγραφο νόμιμης διαμονής, να μπορούν να προβαίνουν σε ονοματοδοσία του τέκνου τους που γεννιέται στην Ελλάδα στο αντίστοιχο Ελληνικό Ληξιαρχείο, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο.

Η Οργάνωση Μεταναστών «ΑΡΩΓΗ» δεν είναι σύμφωνη και θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο άνω σχέδιο νόμου τα εξής σημεία ή να τροποποιηθούν ως εξής:

-Η διάταξη του άρθρου 31, η οποία τροποποιεί την παράγραφο 1 του Ν. 4251/2014 ως εξής: «[…] Αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας εφόσον αποδεικνύει με δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στην χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη πριν την υποβολή της αίτησης […]». Συνεπώς σύμφωνα με την άνω πρόβλεψη, πλέον αίτηση για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορούν να υποβάλλουν όσοι είχαν κατά την τελευταία δεκαετία έστω έναν έγκυρο τίτλο νόμιμης διαμονής, ούτε όσοι εισήλθαν στην Ελλάδα με θεώρηση εισόδου (visa) τα τελευταία τρία έτη και οι οποίοι παραμένουν στην Ελλάδα τα τελευταία τρία έτη, γεγονός το οποίο αφαιρεί την δυνατότητα από πολλές χιλιάδες μεταναστών να κάνουν αίτηση για άδεια διαμονής. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εκκρεμούν πολλές αιτήσεις με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες έχουν γίνει από πολίτες που υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται αμέσως προηγουμένως και οι οποίοι κατέθεσαν την αίτησή τους καλή τη πίστη και έχουν προσδοκία ότι θα εκδοθούν οι άδειες διαμονής τους αφού πληρούσαν τα κριτήρια του Νόμου την στιγμή που κατέθεσαν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά οι αιτήσεις των οποίων σύμφωνα με τις προτεινόμενες από την Διαρκή Επιτροπή αλλαγές, θα κριθούν σύμφωνα με τις νέες προτεινόμενες διατάξεις. Γεγονός που κατά την άποψη της Οργάνωσης «ΑΡΩΓΗ» διακινδυνεύει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών και της ασφάλειας δικαίου που πρέπει να διακρίνει κάθε ευνομούμενο Κράτος.

Συνεπώς, στην περίπτωση που η εν λόγω μεταβολή συμπεριληφθεί στον Νόμο, θα πρέπει έστω οι αιτήσεις αυτές που αναφέρθηκαν και εκκρεμούν να κριθούν κατά το δίκαιο που ίσχυε κατά την στιγμή της κατάθεσης των αιτήσεων ή έστω σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, εάν αυτή είναι ευνοϊκότερη για τον πολίτη τρίτης χώρας, ειδάλλως οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα είναι αναγκασμένες να εκδώσουν μαζικές απορρίψεις, εξαιτίας των οποίων θα δημιουργηθεί επιπρόσθετος φόρτος εργασίας, αφού τις αιτήσεις απορρίψεως εκδόσεως άδειας διαμονής ακολουθεί η αίτηση θεραπείας του αιτούντος, την οποία ακολουθεί η απόφαση της Υπηρεσίας επί της αίτησης θεραπείας, την οποία ακολουθεί αντίστοιχα η προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και στα Δικαστήρια αυτά επιπρόσθετος φόρτος εργασίας και καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Εκτός αυτού, οι πολίτες αυτοί θα επιστρέψουν ξανά σε καθεστώς πλήρους παρανομίας, χωρίς να μπορούν να εργάζονται, προσφεύγοντας έτσι σε μορφές αδήλωτης εργασίας, στερώντας έσοδα από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία αλλά και αποφεύγοντας τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, στερώντας έτσι ξανά έσοδα από το Δημόσιο Ταμείο.

Επιπλέον, η Οργάνωση «ΑΡΩΓΉ» προτείνει να μην ζητούνται από τους αιτούντες δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, για να αποδεικνύεται η επταετής συνεχής διαμονή του αιτούντος, αλλά να αρκεί η πραγματική επταετής συνεχής διαμονή, κάτι το οποίο είναι εύκολο να διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με τις βεβαιώσεις αφιξο-αναχωρήσεων που εκδίδονται για τους αιτούντες, στις οποίες φαίνεται πότε έλειψαν από την χώρα, καθώς η πρόβλεψη του Νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία οι αιτούντες άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα βέβαιης χρονολογίας αποκλειστικά από δημόσιους κρατικούς φορείς, ενώ μέχρι σήμερα γίνονταν δεκτά και έγγραφα από ιδιωτικούς φορείς (εμβάσματα από Τράπεζες, εξετάσεις από ιδιώτες ιατρούς κ.τ.λ.), είναι στην πράξη σχεδόν αδύνατον, αφού μόλις ένας οποιοσδήποτε αλλοδαπός μεταβεί σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, το πρώτο που του ζητείται είναι η επίδειξη άδειας διαμονής σε ισχύ και στην περίπτωση μη ύπαρξής της, στην καλύτερη περίπτωση δεν θα εξυπηρετηθεί από την Υπηρεσία.

Η Οργάνωση «ΑΡΩΓΗ» προτείνει επίσης να συμπεριληφθούν στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου και τα εξής δύο θέματα:

– Η παροχή της δυνατότητας στα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών που επέστρεψαν στην πατρίδα τους μαζί με τους γονείς τους ως ανήλικα και χωρίς καν να συναινούν στην επιστροφή, να μπορούν να επανέρχονται στην νομιμότητα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εάν έχουν λείψει από την Ελλάδα, όπως ισχύει σήμερα, όπου στην περίπτωση απουσίας των παιδιών αυτών πλέον των δύο ετών η δυνατότητα να αιτηθούν άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς είναι αδύνατη, αλλά να αρκεί να έχουν γεννηθεί και φοιτήσει σε σχολείο στην Ελλάδα και τέλος,

-Την μετατροπή των αδειών δεκαετούς διάρκειας, οι οποίες σήμερα μετατρέπονται σε άδειες τριετούς διάρκειας (για εξαρτημένη εργασία) σε άδειες μακρόχρονης διαμονής (πενταετείς, όχι όμως με τα κριτήρια και τις δυνατότητες που παρέχει η επί μακρόν άδεια διαμονής).

Αθήνα, 26-04-2018

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Μεταναστών “ΑΡΩΓΗ”, FATOS MALAJ

Η Αντιπρόεδρος, Εμίρα Ζαϊμη, Δικηγόρος Πειραιώς

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer