Ο νόμος 3454/2006 στο άρθρο 6 ορίζει ότι: «Πολύτεκνοι είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα τεσσάρων τουλάχιστον ζώντων τέκνων που τα απέκτησαν από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή νόμιμα υιοθετημένα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες…

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer