Με το Νόμο 4387/2016 ψηφίστηκαν αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ με την εγκύκλιο 7/2016 του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, η οποία βασίζεται στον ανωτέρω νόμο, ρυθμίστηκαν οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για να χορηγηθεί στους ηλικιωμένους το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους υπερήλικες, δηλαδή σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 67 τους έτη τουλάχιστον, και οι οποίοι είτε δεν είχαν ασφαλιστεί ποτέ σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα, είτε είχαν ασφαλιστεί αλλά οι ημέρες ασφάλισης δεν επαρκούν για να τους χορηγήσει σύνταξη ο ασφαλιστικός τους φορέας. Ο ανταποκριτής του Ο.Γ.Α. του τόπου όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση Χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και σε αυτόν θα κατατίθενται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί το Επίδομα είναι οι εξής:

  • Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του
    Να μην λαμβάνει και να μην δικαιούται να λαμβάνει σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μεγαλύτερη από το αντίστοιχο επίδομα που χορηγεί ο Ο.Γ.Α (360 ευρώ).
  • Να είναι μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Ελλάδας τα τελευταία : 15 συνεχόμενα χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης για την λήψη επιδόματος και 2) για 15 έτη μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας τους, από τα οποία τα 10 συνεχόμενα αντιστοιχούν σε αυτά πριν την υποβολή της αίτησης.
    Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
  • Επίσης η αξία της ακίνητης περιουσίας του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ και η κινητή του περιουσία (αυτοκίνητα-δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

Άρα με τις τροποποιήσεις που επέφερε η άνω εγκύκλιος του Ο.Γ.Α, επήλθαν δύο αλλαγές: α) το ότι το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα συμψηφίζεται με το ποσό που λαμβάνει ο υπερήλικας από άλλη σύνταξη ή παροχή, αρκεί να μην είναι η άλλη σύνταξη ή παροχή ανώτερη του επιδόματος Ο.Γ.Α, δηλαδή ανώτερη των 360 ευρώ. Δεν έχει κάποια σημασία το εάν η σύνταξη ή η παροχή που λαμβάνει ο υπερήλικας είναι σύνταξη ή παροχή που χορηγείται από άλλη χώρα του εξωτερικού και β) η άλλη σημαντική αλλαγή αφορά τους αλλοδαπούς οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν δικαίωμα να ζητήσουν να τους χορηγηθεί επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα, καθώς αυτό χορηγούνταν μόνο σε Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς ομογενείς, άρα πλέον και οι νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες αλλοδαποί δικαιούνται να ζητήσουν το Επίδομα Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον Ο.Γ.Α, αρκεί στην περίπτωση που ήδη λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό, η σύνταξη τους αυτή να μην είναι μεγαλύτερη του ποσού των 360 ευρώ.

Eμίρα Ζαΐμη Λάγια
Δικηγόρος Πειραιώς

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer