Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε την 15-05-2018 στην Ελληνική Βουλή φέρνει πολλές αλλαγές για τους μετανάστες, τόσο θετικές όσο και αρνητικές.

Ένα πολύ αρνητικό σημείο είναι η κατάργηση των εξής περιπτώσεων:

  • Της πρόβλεψης του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014, η οποία επέτρεπε σε όσους είχαν εισέλθει στην Ελλάδα πριν από τουλάχιστον τρία έτη με θεώρηση εισόδου να ζητήσουν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
  • Επίσης, καταργείται η πρόβλεψη του ίδιου άρθρου που έδινε την δυνατότητα σε όσους είχαν στο παρελθόν έστω μία άδεια διαμονής να ζητήσουν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους αρκεί να μην είχαν απουσιάσει από την χώρα για περισσότερα από δύο έτη!
  • Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους που θα χορηγείται πλέον θα είναι για όσους αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει δεσμούς με την Ελλάδα και ζουν εδώ τουλάχιστον για επτά συνεχόμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό της παραμονής οι πολίτες μπορούν να το αποδεικνύουν είτε με έγγραφα ιδιωτικά είτε με έγγραφα δημόσια, αρκεί τα έγγραφα αυτά να έχουν βέβαιη χρονολογία.

Ωστόσο ο νόμος αυτός έχει και κάποια θετικά σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι:

  • Η αυξημένη χρονική ισχύς της άδειας διαμονής που θα χορηγείται για εξαιρετικούς λόγους, η οποία θα είναι διάρκειας τριών ετών με παράβολο που θα κοστίζει 300€, ενώ μέχρι τώρα η άδεια διαμονής ήταν ισχύος δύο ετών με κόστος 300€.
  • Η εξίσωση του θεσμού του γάμου με την αποδεδειγμένη συμβίωση.
  • Η προσθήκη στην δυνατότητα για οικογενειακή επανένωση:
    α) ως μέλος οικογένειας Έλληνα / Ευρωπαίου πολίτη εκτός του συντρόφου, των παιδιών και των γονέων και μιας επιπλέον κατηγορίας, η οποία αναφέρεται στον νόμο ως: «κάθε άλλο μέλος της οικογένειας Έλληνα πολίτη ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εμπίπτει στα αναφερόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις πρόσωπα, εφόσον το μέλος τούτο συντηρείται από Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων και σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον Έλληνα πολίτη», όπου θα μπορούσε για παράδειγμα το μέλος αυτό να είναι αδέλφια με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία μέχρι σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονταν στον νόμο και
    β) στην δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης των πολιτών τρίτων χωρών, εκτός από τον σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα, ή τέκνα μέχρι 21 ετών, προστίθενται και οι ανιόντες των συζύγων, δηλαδή οι γονείς των πολιτών τρίτων χωρών για τους οποίους θα μπορεί να ζητείται πλέον οικογενειακή επανένωση ανάλογα με τα κριτήρια που θα θέσει ο νόμος.

Όσον αφορά τις αιτήσεις που ήδη εκκρεμούν για όλες τις κατηγορίες εξαιρετικών, ο ίδιος ο νόμος ορίζει ότι θα εξεταστούν σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί με την προηγούμενη νομοθεσία (Ν. 4251/2014 και Ν. 4332/2015), ενώ και η ισχύς των διατάξεων που αναφέρθηκαν θα αρχίσει τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του Νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, δηλαδή μετά τις 15-08-2018.
Αναμένουμε με βεβαιότητα ωστόσο αργότερα και σχετικές εγκυκλίους ώστε να εξειδικευτούν περισσότερο οι απαιτήσεις και τα κριτήρια του νέου Νόμου και να είναι πιο ξεκάθαρη η εφαρμογή του.

Εμίρα Ζαϊμη Λάγια
Δικηγόρος Πειραιώς

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.05.06_stable

logo-footer