Ο νόμος 3454/2006 στο άρθρο 6 ορίζει ότι: «Πολύτεκνοι είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα τεσσάρων τουλάχιστον ζώντων τέκνων που τα απέκτησαν από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή νόμιμα υιοθετημένα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης».

Όσον αφορά την κτήση της πολυτεκνικής ιδιότητας λόγω υιοθεσίας ενηλίκων τέκνων, σε σχετική γνωμοδότησή του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε με την με αριθμό 488/2012 γνωμοδότησή του, ότι ο γονέας που υιοθετεί ενήλικα τέκνα δεν αποκτά την πολυτεκνική ιδιότητα, αφού στην περίπτωση της υιοθεσίας ενηλίκου, δεν διακόπτονται οι δεσμοί του υιοθετούμενου ενηλίκου με το φυσικό γονέα του. Συνεπώς, η μητέρα που υιοθετεί ενήλικο τέκνο, δεν αποκτά τα δικαιώματα που απορρέουν από τον νόμο ως άνω (επίδομα πολυτεκνίας ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη) αφού δεν πληροί τα κριτήρια για να θεωρείται πολύτεκνη όπως ο νόμος ρητά καθορίζει τα κριτήρια αυτά.

Eμίρα Ζαΐμη Λάγια
Δικηγόρος Πειραιώς

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer