Με την από 05-07-2017 γνωμοδότησή του, ο Συνήγορος του Πολίτη, πολύ ορθά διαπίστωσε ότι η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης και πλέον του ΕΦΚΑ, εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών πολιτών και Ελλήνων πολιτών ως προς τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα προστατευόμενα μέλη – τέκνα των Ελλήνων πολιτών, εφόσον είναι άγαμα και σπουδάζουν, μπορούν να ασφαλιστούν έμμεσα ως προστατευόμενα μέλη ενός γονέα μέχρι την ηλικία των 25 ετών, ενώ τα προστατευόμενα μέλη – τέκνα των νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών, τα οποία είναι άγαμα και σπουδάζουν, δεν μπορούν να ασφαλιστούν έμμεσα ως προστατευόμενα μέλη ασφαλισμένου (Ν.3996/2011).

Η διάκριση αυτή γίνεται παρότι τόσο οι Έλληνες πολίτες, όσο και οι νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί πολίτες, καταβάλλουν τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη. Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης (Ν. 4251/2014) έχει εισάγει διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες είναι επιβεβλημένη η ίση μεταχείριση των αλλοδαπών από τρίτες χώρες με τους ημεδαπούς στην απασχόληση και την εργασία (με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν δημόσια εξουσία στις οποίες οι αλλοδαποί δεν μπορούν να μετέχουν).

Συνεπώς, είναι απαραίτητο η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία να εκσυγχρονιστεί με τον νεότερο νόμο, τον Κώδικα Μετανάστευσης, και να αλλάξει άμεσα, ώστε να εξισωθούν τα προστατευόμενα μέλη των νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών με αυτά των ημεδαπών, για να πάψουν να υπάρχουν διακρίσεις σε περιπτώσεις τέτοιες όπου οι ασφαλισμένοι έχουν ίσες υποχρεώσεις, αλλά όχι ίσα δικαιώματα!

Εμίρα Ζαϊμη Λάγια
Δικηγόρος Πειραιώς

© 2023 Emi Zaimi. All rights reserved. Made with ❤ by Rainbyte® Studio. Report a website issue. v23.03.06_stable

logo-footer